۴۶تا زنجيره ببافيد

رج1: از زنجيره دوم شروع كنيد و 45تا پايه كوتاه ببافيد، يك زنجيره ببافيد

رج2: 1 پايه كوتاه در زنجيره اول از زنجيره هاي پايه كوتاه رج قبل { يك زنجيره نبافيد - ( 1 پايه بلند 2تايي - 1زنجيره – 1 پايه بلند 2تايي – 1زنجيره – 1 پايه بلند 2تايي – 1زنجيره – 1 پايه بلند 2تايي ) در يك زنجيره – يك زنجيره نبافيد – 1 پايه كوتاه }

بافت هايي كه داخل () هستند يعني در يك زنجيره ببافيد

بافت داخل {} را 11بار تكرار كنيداز آخر كار شروع به پيچيدن كنيد و گلبرگ ها را مانند شكل بهم بدوزيد
كاسبرگ:5تا زنجيره ببافيد

دور1: 1 پايه كوتاه در پنجمين زنجيره ببافيد تا يك دايره شود. 1 پايه كوتاه در هر زنجيره . ( 5 پايه كوتاه)

دور2: { 1 پايه كوتاه – 4زنجيره – 1 پايه كوتاه در زنجيره دوم – 1 پايه كوتاه در زنجيره سوم – 1 پايه كوتاه در زنجيره چهارم } 5بار تكرار كنيد

براي ساقه 2روش ميتونيد انجام بديد:
روش اول: نخ را بدور سيم بپيچيد
روش دوم: يك رديف پايه كوتاه ببافيد


سيم را در وسط گل فرو كنيد و با چند تا كوك كاسبرگ را به گل وصل كنيد